اصطلاحات حمل ونقل

– CM به چه معنی است ؟

CM به هزینه تولید یا هزینه برش و تولید اشاره دارد.

– FOB به چه معنی است ؟

FOB به معنی تحویل روی کشتی است.

– C&F به چه معنی است ؟

C&F به معنی بهای کالا و کرایه بار یا هزینه ترخیص و حمل و نقل است.

– CIF به چه معنی است ؟

CIF شامل هزینه های کالا، بیمه و باربری است.

– CIFI به چه معنی است ؟

در مورد اصطلاحات حمل و نقل، CIFI شامل هزینه های کالا، بیمه، باربری و بهره است.

– CIFE به چه معنی است ؟

به معنای هزینه های کالا، بیمه، باربری و تبادلات بانکی است.

– COD به چه معنی است ؟

COD مخفف تحویل نقدی است.

– CWO به چه معنی است ؟

CWO به معنی پول نقد به همراه سفارش است.

– FOW به چه معنی است ؟

FOW به معنی تحویل رایگان روی واگن است.

– CPT به چه معنی است ؟

CPT مخفف پرداخت کرایه حمل و نقل است.

– CIP به چه معنی است ؟

در اصطلاحات حمل و نقل، CIP به معنی دستورالعمل پرداخت و کرایه حمل و نقل است.

– DAF به چه معنی است ؟

DAF به تحویل در مرز اشاره دارد.

– DES به چه معنی است ؟

DES مخفف تحویل در عرشه کشتی در مقصد است.

– DEQ به چه معنی است ؟

DEQ شامل تحویل در اسکله مقصد می شود.

– DDU به چه معنی است ؟

DDU به معنی تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.

– DDO به چه معنی است ؟

DDO مخفف تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.

– A.D.I.S به چه معنی است ؟

A.D.I.S به سیستم خودکار مبادله داده مبتنی بر رایانه اشاره دارد.

– A/F به چه معنی است ؟

A/F مخفف حمل و نقل پیشرفته است.

– A.F.R.A به چه معنی است ؟

A.F.R.A مخفف ارزیابی میانگین نرخ حمل و نقل است.

– A.G.B به چه معنی است ؟

A.G.B مخفف هر برند خوب است.

– Agt به چه معنی است ؟

در اصطلاحات حمل و نقل، Agt به معنی نماینده یا مخالف است.

– A.I.F.T.A به چه معنی است ؟

A.I.F.T.A به معنی انجمن صنفی حمل و نقل کالا است.

– AN به چه معنی است ؟

AN به معنی اعلان ورود است.

– AMT به چه معنی است ؟

AMT مخفف مقدار است.

– A/O به چه معنی است ؟

A/O (یا AO) به معنی حساب است.

– AP به چه معنی است ؟

AP مخفف بهای اضافی یا متوسط بهای قابل پرداخت است.

– A/R به چه معنی است ؟

A/R (و A.R.) یک اصطلاح بیمه ای و به معنی تمام خطر است.

– ASABOSA به چه معنی است ؟

ASABOSA به معنی انجمن نمایندگان کشتی ها و کارگزاران آفریقای جنوبی است.

– A.T.A به چه معنی است ؟

A.T.A به زمان واقعی ورود اشاره دارد.

– AV به چه معنی است ؟

در اصطلاحات حمل و نقل، AV به معنای کانتینر است.

– BAF به چه معنی است ؟

BAF به معنی ضریب تنظیم مخزن (سیلو) است.

– BCV به چه معنی است ؟

BCV به معنی کشتی حامل قایق های باری است.

– BD به چه معنی است ؟

BD در اصطلاحات حمل و نقل به معنی حواله بانکی است.

– B/E به چه معنی است ؟

B/E به معنی صورتحساب کالاهای ورودی گمرک است.

– BIFA به چه معنی است ؟

BIFA مخفف انجمن حمل و نقل بین المللی حمل بار بریتانیا است.

– B/L به چه معنی است ؟

B/L به معنی صورت محموله بار کشتی است.

– BN به چه معنی است ؟

در اصطلاحات بین المللی حمل و نقل، BN مخفف یادداشت در دفتر رزرو است.

– B/P به چه معنی است ؟

B/P مخفف صورتحساب های قابل پرداخت است.

– B.P.B به چه معنی است ؟

B.P.B به معنی صورتحساب پست بانکی است.

– BSC به چه معنی است ؟

BSC مخفف شورای حمل و نقل بریتانیا است.ش